Информация для акционеров ПАО "КИЕВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Річний звіт ПАТ КРМЗ 2013 (завантажити)

- Загальні відомості про емітента
- Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір
- Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них
- Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
- Протоколи загальних зборів
- Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства
- Річна фінансова звітність
- Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
- Інші документи, що стосуються акціонерного товариства
- Афілійовані особи товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій
- Особливі інформації про товариство
- Квартальні інформації про емітента
- Річні інформації про емітента
- Повідомлення про проведення загальних зборів